Stadgar

Ladyfest Malmö är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell feministisk förening med säte i Malmö.
Ladyfest Malmö arbetar för jämställdhet inom kultursektorn.
Ladyfest Malmö verkar för att stimulera och skapa plats åt kulturutövande kvinnor, queer- och transpersoner samt uppmuntra till skapandet av nya kontaktnät.
Ladyfest Malmö arbetar för att ge kvinnor, queer- och transpersoner förebilder i en kultursektor som är icke-jämställd.
Ladyfest Malmös syfte är att som arrangörsgrupp verka som förebilder för andra arrangörer och aktörer inom kultursektorn.
Ladyfest Malmö är en förening som drivs av kvinnor, queer- och transpersoner, men alla är välkomna till föreningens arrangemang.
Som komplement till Ladyfest Malmös stadgar använder föreningen arbetsdokumenten Ladyfest Malmö talar kön samt Ladyfest Malmös manifest, se bilagor.

 
1. MÅLSÄTTNING
1.1 Ladyfest Malmös mål är att bidra till skapandet av en jämställd kultursektor i Malmö- och Öresundsregionen. För att uppnå detta arrangerar Ladyfest Malmö aktiviteter där kulturutövande kvinnor, queer- och transpersoner sätts i fokus.

2. MEDLEMSKAP
2.1 Föreningen har två typer av medlemmar: aktiv medlem och stödmedlem. Aktiv medlem är engagerad i Ladyfest Malmös arrangörsgrupp. Arrangörsgruppen består av kvinnor, queer- och transpersoner.
2.2 Aktiv medlem skall följa föreningens stadgar samt beslut som fattas i föreningen. En medlem har inte rätt till del av behållning eller egendom vid upplösning av föreningen. En medlem kan uteslutas ur föreningen om den på något sätt motarbetat föreningens verksamhet och ändamål eller skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen.
2.3 Individer, oavsett kön, som inte avser att delta aktivt i arbetet men sympatiserar med föreningens syfte och målsättning är välkomna som stödmedlemmar. Stödmedlemskap i föreningen erhålles efter betald medlemsavgift.
2.4 Stödmedlemsavgiften betalas årligen. Belopp föreslås av föreningens styrelse och fastslås på årsmötet.
 
3. STYRELSEN
3.1 Styrelsen verkar som det beslutande organet inom föreningen.
Styrelsen ska:
- ansvara för att årsmötets fattade beslut verkställs
- ansvara för och förvalta föreningens medel
- förbereda årsmöte
3.2 Ladyfest Malmö eftersträvar att vara en icke-hierarkisk organisation. Styrelsen bör genomföra beslut i samarbete med, eller helt delegera uppgifter till föreningens aktiva medlemmar.
3.3 Styrelsen består av minst 3 ledamöter.
3.3.1 Styrelsens poster består av en fast sammankallande, en vice sammankallande, en fast sekreterare, en fast kassör, en vice kassör och övriga ledamöter.
3.4 Styrelseledamöter väljs på årsmötet av föreningens aktiva medlemmar.
3.5 Styrelsen kan vid behov genomföra fyllnadsval av nya ledamöter vid styrelsemöte.
3.6 Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så bestämmer, av två styrelseledamöter gemensamt eller av särskilt utsedda personer.
3.7 Styrelsen sammanträder när minst två i styrelsen anser möte vara nödvändigt. Styrelsen är beslutsmässig om hela styrelsen har kallats till mötet och minst hälften är närvarande. Vid sammanträde skall protokoll föras.
 
4. ORGANISATION
4.1 Högsta beslutande organ är föreningens årsmöte och eventuella extra årsmöten. Mellan årsmötena företräds föreningen av styrelsen. Samtliga aktiva medlemmar äger rösträtt vid årsmöten.
4.2 Beslut tas i omröstning genom enkel majoritet, med undantag för beslut om stadgeändringar.
4.3 Föreningens stadgar kan endast ändras vid årsmöte eller extra årsmöte. Beslut om stadgeändring måste bifallas med tre fjärdedels majoritet av de röstberättigade.
 
5. VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR
5.1 Föreningens verksamhets- och räkenskapsår avser ett kalenderår.
 
6. REVISION
6.1 Styrelsen skall tillhandahålla revisorerna räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll. Revisorerna skall granska förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet. Alla eventuella överskott i föreningen återinvesteras till kommande projekt som föreningen driver.
 
7. ÅRSMÖTE
7.1 Årsmöte skall hållas för varje verksamhetsår före mars månads utgång. Styrelsen bestämmer tidpunkt och plats för mötet samt ansvarar för förberedelser. Kallelse jämte dagordning kungörs av styrelsen fyra veckor innan årsmötet, genom e-post till föreningens medlemmar, både aktiva och stödmedlemmar.
7.2 Aktiv medlem har rösträtt på mötet. Rösträtten är personlig och får ej överlåtas till annan. Aktiv medlem har rätt att rösta via ombud, förutsatt att ombudet själv har rösträtt.
7.3 Motionsstopp är två veckor innan mötestillfälle.
7.4 Vid årsmötet ska följande ärenden tas upp:
- Mötets öppnande
- Val av mötesordförande
- Val av mötessekreterare
- Val av justerare
- Fastställande av röstlängd för mötet
- Mötets behöriga utlysande
- Godkännande av dagordning
- Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkning för det senaste verksamhetsåret
- Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning för det senaste verksamhetsåret
- Fråga om ansvarsfrihet för den tid förvaltningen avser
- Val av fast sammankallande samt vice sammankallande
- Val av fast sekreterare
- Val av fast kassör samt vice kassör
- Val av minst 3 styrelseledamöter
- Val av revisor
- Val av valberedning, bestående av minst två styrelsemedlemmar
- Fastställande av medlemsavgift
- Fastställande av verksamhetsplan och budget
- Övriga frågor
- Mötets avslutande
 
8. EXTRA ÅRSMÖTE
8.1 Styrelsen får kalla föreningens medlemmar till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte om revisorerna anger skäl för det.
8.2 Styrelsen bestämmer tidpunkt och plats för mötet samt ansvarar för förberedelser inför mötet. Kallelse jämte dagordning kungörs av styrelsen två veckor innan årsmötet, genom e-post till föreningens medlemmar, både aktiva och stödmedlemmar.
8.3 Aktiv medlem har rösträtt på mötet. Rösträtten är personlig och får ej överlåtas till annan. Aktiv medlem har rätt att rösta via ombud, förutsatt att ombudet själv har rösträtt.
8.4 Vid extra årsmöte ska följande ärenden tas upp:
- Mötets öppnande
- Val av mötesordförande
- Val av mötessekreterare
- Val av justerare
- Fastställande av röstlängd för mötet
- Mötets behöriga utlysande
- Godkännande av dagordning
- Övriga frågor
- Mötets avslutande
 
9. UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN
9.1 Upplösning av föreningen kan endast beslutas av två på varandra efterföljande årsmöten med maximalt 30 dagars mellanrum och då med minst två tredjedels majoritet.
9.2 Vid beslut om upplösning kommer föreningens tillgångar att skänkas till liknande verksamhet. Minst två tredjedelar av röstberättigade på årsmötet måste vara överens om vilken förening det blir.